Sustain & Modified Release Pellets

 • Ambroxol SR Pellets 75 Mg
 • Aspirin Pellets EC 45%
 • Diclofenac Sodium SR Pellets 40%
 • Diclofenac Potassium SR Pellets 40%
 • Diltiazem SR Pellets 90,120 & 180mg
 • Domperidone Pellets Plain 20 % & SR Pellets 40%
 • Fenofibrate SR Pellets 100 Mg
 • Ferrous Sulphate 150mg SR + Folic
  Acid 0.5mg + Zinc Sulphate 61.8mg Blended Pellets
 • Isosorbide Di Nitrate SR Pellets 20mg / 40mg
 • Isosorbide Mononitrate SR Pellets 30mg / 60mg
 • Itraconazole Pellets 22%
 • Ketoprofen SR Pellets 100 Mg/ 200 Mg
 • Nifedipine SR Pellets 20 Mg & 30 Mg
 • Nitroglycerine SR Pellets 2.5 Mg
 • Orlistat Pellets 40%
 • Oxybutynine Immediate Release Pellets 5mg
 • Tamsulosin SR Pellets 400 Mcg / 200 Mcg
 • Theophylline SR Pellets 65%
 • Venlafexine Hcl SR Pellets 32%
 • Verapamil SR Pellets 120mg & 240mg
 • Domperidone Pellets Plain 20 % & SR Pellets 40%
 • Esomerpazole EC Pellets 22% W/W
 • Esomeprazole 20/40 Mg + Domperdione SR 30 Mg Blended Pellets
 • Lansoprazole 15mg/30 Mg + Domperidone 10 Mg Blended Pellets
 • Lansoprazole EC Pellets 8.5% , 7.5%
 • Omeprazole Pellets 10/20 Mg + Domperidone Pellets 10 Mg
 • Omeprazole EC Pellets 7.5% ,8.5%
 • Pantoprazole EC Pellets 15%
 • Pantoprazole 40mg + Domperidone
  SR 30 Mg Blended Pellets
 • Rabeprazole EC Pellets 8.5% / 15% W/W
 • Rabeprazole 20 Mg + Domperidone SR 30 Mg Blended Pellets